మీ యొక్క ఆధార్ కార్డు కి ఎన్ని SIM లు లింక్ కలిగి వుంది అని తెలుసు కొండి ఇలా ?

How do I check how many SIMs are registered with a single Aadhaar? మీ యొక్క ఆధార్ కార్డు కి ఎన్ని SIM లు లింక్ కలిగి వుంది అని తెలుసు కొండి ఇలా ? మీ యొక్క ఆధార్ కార్డు ఉపయోగించుకుని మీ NUMBER ఎన్ని మొబైల్ నెంబర్లు లింక్ అయ్యి ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవచ్చు.. దీని కొరకు మీకు కింద ఇచ్చినటువంటి లింకు పైన క్లిక్ చేయండి తరువాత … Read more